O BIBLIOTECE

Biblioteka Pedagogiczna wchodzi w skład Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Złotoryi. Zasięg działania biblioteki obejmuje teren dawnego powiatu złotoryjskiego Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, inne druki pod kątem potrzeb dokształcających i doskonalących się nauczycieli. W szczególności: z nauk pedagogicznych i pokrewnych, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, literaturę piękna i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur szkolnych (w wyborze), materiały dotyczące własnego regionu, przede wszystkim z zakresu oświaty i wychowania.

CELEM BIBLIOTEKI JEST :

rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych nauczycieli, studentów oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej współpraca z placówkami oświatowo-pedagogicznymi

ZADANIA :

Do najważniejszych zadań statutowych biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz działalność informacyjna i pedagogiczna.
  • Prowadzenie przysposobienia czytelniczego - uczenie posługiwania się katalogami, kartotekami i wydaw. informacyjnymi
  • przygotowanie literatury do rad szkoleniowych
  • wspieranie nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej - gromadzenie materiałów metodycznych, przygotowywanie zestawów bibliograficznych dotyczące aktualnej problematyki szkolnej, prowadzenie lekcji bibliotecznych
  • wsparcie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego - np. udostępnianie materiałów przydatnych w pisaniu planów rozwoju zawodowego
  • współpracę z metodykami Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - przygotowanie literatury do szkoleń, warsztatów, dostarczanie informacji o nowościach;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli-bibliotekarzy (Forum Bibliotekarskie) oraz nauczycieli innych specjalności
  • udzielanie zainteresowanym informacji o formach doskonalenia organizowanych przez PODN i wszystkie Oddziały Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
  • udzielanie pomocy i instruktażu nauczycielom-bibliotekarzom
  • promowanie kultury czytelniczej i nowatorstwa pedagogicznego poprzez: wystawy tematyczne, wykazy nowości, zestawienia tematyczne, prezentacja nowości w prasie lokalnej - stałe rubryki w Gazecie Złotoryjskiej i w Bliżej Szkoły, gazetka ścienna "Biblioteczka Metodyczna".
  • redagowanie czasopisma "Bliżej Szkoły"
Od września 2001 roku czytelnicy mają do dyspozycji 5 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Biblioteka świadczy także usługi kserograficzne.
Copyrights (C) Biblioteka Pedagogiczna w Z�otoryi - Kontakt