Z okazji Roku Henryka Sienkiewicza og�aszamy konkurs otwarty, bez ogranicze� wiekowych, po�wi�cony �yciu i tw�rczo�ci noblisty.
Konkurs b�dzie prowadzony r�wnocze�nie na �amach Gazety Z�otoryjskiej i profilu facebookowym Biblioteki.
Od 5 maja do 2 czerwca 2016, co tydzie�, b�d� publikowane dwa pytania. Odpowiedzi nale�y dostarczy� drog� mailow� lub osobi�cie do Biblioteki dnia 6 czerwca 2016. Wi�cej informacji dotycz�cych konkursu mo�na przeczyta� w Regulaminie

Nowa oferta edukacyjna Biblioteki na rok szkolny 2015/2016

Zapraszamy do zapoznania si� z aktualn� tematyk� lekcji bibliotecznych i szkole� dla nauczycieli.

   Wyszukiwanie informacji o zbiorach Biblioteki w systemie bibliotecznym Aleph

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia profilu Biblioteki na Facebooku i czytania naszego bloga (http://bpzlotoryja.blogspot.com) .


Copyrights (C) Biblioteka Pedagogiczna w Z�otoryi - Kontakt