Informacja dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu złotoryjskiego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2020

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743) oraz na wniosek Organu Prowadzącego, Dolnośląski Wicekurator Oświaty we Wrocławiu Pan Janusz Wrzal, wskazała Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotoryi, wchodzącą w skład Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi, do powoływania od dnia   1 września 2020 r. zespołów orzekających w celu  wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zamieszkałych lub będących uczniami szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Złotoryjskiego.

Zgodnie z w/w decyzją poradnia psychologiczno-pedagogiczna działająca w strukturach  Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi zostaje przekształcona w specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.